Testa medlemskapet i en organisation

  • Område

  • Inledande frågor
  • Ja/Nej frågor
  • Uppgifter om dig
  • Resultat

Upplever du att det finns lättläst och tydlig information om organisationens verksamhet och idé
Upplever du att det finns lättläst och tydlig information om hur man blir medlem i organisationen?
Upplever du att det är enkelt att bli medlem i organisationen?
Upplever du att det är enkelt att få kontakt med organisationen, både muntligt och skriftligt?
Upplever du att det finns möjlighet till hjälp och stöd från organisationen om du som blivande medlem eller medlem stöter på problem?
Kan du som medlem eller förtroendevald delta på organisationens möten?
Upplever du att alla har samma möjlighet att få ordet vid möten?
Upplever du att medlemmar får sin röst hörd i organisationen?
Upplever du att personer med funktionsnedsättning blir bemötta på lika villkor som andra i organisationen?
Upplever du att det är lätt att avsluta sitt medlemskap i organisationen?
Upplever du att organisationen, i den mån det är möjligt, är villig att anpassa fysiska miljöer (till exempel lokaler), viktig information och service så att dessa blir mer tillgängliga?