Testa en arbetsplats

  • Område

  • Inledande frågor
  • Ja/Nej frågor
  • Uppgifter om dig
  • Resultat

Upplever du att luften och ventilationen på arbetsplatsen är god?
Upplever du att ljudnivån är lämplig med tanke på det arbete som bedrivs?
Finns det en handikapptoalett?
Är belysningen bra?
Finns det nödutgångar som är tillgängliga för alla?
Upplever du att den som är ansvarig på arbetsplatsen i största möjliga mån är villig att göra arbetsplatsen mer tillgänglig genom att undanröja hinder och barriärer?
Upplever du den fysiska miljön på arbetsplatsen som tillgänglig för alla?
Upplever du att anställda med funktionsnedsättning på arbetsplatsen får lika lön för lika arbete om man jämför med andra anställda?
Upplever du att personer med funktionsnedsättning har lika möjligheter att få anställning på arbetsplatsen jämfört med andra?
Upplever du att anställda med funktionsnedsättning har lika möjligheter att få en högre position på arbetsplatsen jämfört med andra?
Upplever du att anställda med funktionsnedsättning på arbetsplatsen arbetar under jämlika arbetsförhållanden jämfört med andra?
Upplever du att personer med funktionsnedsättning diskrimineras eller särbehandlas negativt på arbetsplatsen?
Upplever du att alla på arbetsplatsen blir bemötta på lika villkor?
Finns det rutiner eller dokument för likabehandling på arbetsplatsen?
Upplever du att anställda med funktionsnedsättning på arbetsplatsen har samma tillgång till arbets- och yrkesvägledning som andra?
Upplever du att anställda med funktionsnedsättning på arbetsplatsen har samma möjlighet som andra att hitta information som har betydelse för arbetet och arbetsförhållandena?
Upplever du att anställda med funktionsnedsättning kan utöva sina arbetsrättsliga och fackliga rättigheter på lika villkor som andra?