Testa dina möjligheter att delta demokratiskt i Region Skåne eller din kommun

  • Område

  • Inledande frågor
  • Ja/Nej frågor
  • Uppgifter om dig
  • Resultat

Upplever du att Region Skånes/kommunens hemsida är tillgänglig?
Finns det en lyssna-funktion (talsyntes) på Region Skånes/kommunens hemsida?
Finns det möjlighet att anpassa textens storlek och utseende på Region Skånes/kommunens hemsida?
Är texten och språket på Region Skånes/kommunens hemsida lättläst och lätt att förstå för alla?
Finns det möjlighet att ansluta egna hjälpmedel för att bättre kunna använda Region Skånes/kommunens hemsida?
Är det enkelt att få kontakt med någon i kundtjänst som kan hjälpa dig att hitta rätt på din Region Skånes/kommunens hemsida?
Är bemötandet från kundtjänstens sida serviceinriktat och respektfullt?
Finns det tydlig information på kommunens hemsida om hur man kan göra för att lämna ett medborgarförslag?
Finns det möjlighet att lämna ett medborgarförslag på olika sätt, till exempel både skriftligt och muntligt?
Erbjuder Region Skåne/kommunen teckenspråkstolk eller skrivtolk för den som vill lämna ett medborgarförslag eller synpunkter?
Finns det tillräckligt tydlig information på Region Skånes/kommunens hemsida om hur du kan få kontakt direkt med en politiker i kommunen?