Testa din vårdgivare

  • Område

  • Inledande frågor
  • Ja/Nej frågor
  • Uppgifter om dig
  • Resultat

Upplever du att personer med funktionsnedsättning erbjuds vård på lika villkor som andra patienter?
Upplever du att patienten får den vård som hen behöver särskilt på grund av sin funktionsnedsättning?
Upplever du att patienten får den vård hen behöver för att begränsa och förebygga vidare funktionsnedsättning?
Erbjuds alla patienter vård så nära hemorten som möjligt?
Är vårdinrättningen tillgänglig för alla?
Erbjuds alla patienter information om sexuell hälsa och hälsa som har att göra med att skaffa barn?
Får alla patienter ta del av kommunens arbete för att förbättra folkhälsan?
Patienter med funktionsnedsättning behandlas som självständiga individer inom vården?
Upplever du att patienter med funktionsnedsätting behandlas respektfullt inom vården?
Upplever du att patienter med funktionsnedsättning har möjlighet att själv bestämma över sin vård?
Upplever du att patienter med funktionsnedsättning så tidigt som möjligt erbjuds habilitering eller rehabilitering som passar personens behov och förmåga?
Upplever du att den habilitering eller rehabilitering som patienten får, bidrar till att denne kan delta i samhället?
Upplever du att den habilitering eller rehabilitering som erbjuds är frivillig och tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?
Upplever du att patienter med funktionsnedsättning känner till och har tillgång till hjälpmedel och tekniska lösningar för habilitering och rehabilitering?